หลายคนคงสงสัยว่าทำไมบริษัทของเราต้องใช้ชื่อ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด หรือ Bamboo Training Co.,Ltd. เพราะ คำว่า “แบมบู” หรือ “Bamboo” แปลว่า ต้นไผ่

ต้นไผ่ เป็นต้นไม้มงคลของชาวจีน และยังเป็นต้นไม้ที่มีความหมายที่ดีมาก คือ เป็นต้นไม้ของนักปราชญ์ เพราะ ต้นไผ่ จะเป็นปล้องๆ ระหว่างปล้องเปรียบเหมือนกับการเก็บสะสมความรู้

ไม่เพียงแค่นั้น ต้นไผ่ ยังเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนสูงมาก สามารถทนต่อสภาวะอากาศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หากเปรียบเป็นคน ก็คือ คนที่มีความอดทนและสามารถทนต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

ดังนั้น เราจึงเห็นว่า เราจะเป็นบริษัทที่ต้องการสร้างคนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการทำงาน หากใครที่ผ่านการอบรมจากเราย่อมผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดีที่มีคุณภาพทั้งด้านประสบการณ์ เทคนิค แนวทางการทำงานที่ดีจากทีมวิทยากรที่มีคุณภาพของเรา

ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงทำให้ผู้บริหารองค์กรของเราจึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพขององค์กรต่างๆด้วยปณิธานที่ว่าจะต้อง “สร้างคนให้เป็นคนเก่งคนดี”

เนื้อหาหลักสูตร วิธีการอบรม กิจกรรมระหว่างการอบรมและวิทยากรผู้บรรยาย เราจึงมีการคัดสรร ออกแบบและเน้นคุณภาพทุกจุดของการอบรมให้แก่ทุกบริษัทอย่างแท้จริง

หลักคิดของเราในการพัฒนาผู้เข้าอบรม คือ Change to The new attitude go to The new persons. คือ เปลี่ยนทัศนคติตนเองเสียใหม่ เพื่อก้าวสู่ความเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม

เราจึงมีจุดยืนและยึดมั่นในการที่จะสร้างพนักงานที่เป็นหัวใจขององค์กร นั่นคือ พนักงานด้านการขายหรือพนักงานด้านการบริการ เพราะ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริการเป็นผู้ที่ต้องคอยสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้แก่องค์กรอยู่ตลอดเวลา

เราจึง มุ่งเน้นในการพัฒนาหรืออบรมหลักสูตรด้านการขายและการบริการอย่างจริงจัง เพื่อให้พนักงานเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพและศักยภาพให้สูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น

เราจึงกล้ายืนยันได้ว่าองค์กรของเราได้ พัฒนาหลักสูตรด้านการขาย การบริการและด้านอื่นๆ ให้มีความทันสมัยโดดเด่นทันต่อสภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมของประเภทธุรกิจ ต่างๆ เสมอมา