ปั้นนักขายให้เป็นนักขายมือโปร (The Best Sales Master) – Bamboo Training

ปั้นนักขายให้เป็นนักขายมือโปร (The Best Sales Master)

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

โครงการ ปั้นนักขายให้เป็นนักขายมือโปร

(The Best Sales Master)

                                     

กลับมาแล้ว!!!! กับโครงการที่สร้างนักขายให้เป็นนักขายมืออาชีพตัวจริง ด้วยเสียงเรียกร้องจากหลายองค์กรที่ต้องการให้พนักงานขาย เมื่อผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไปใช้ในการทำงานด้านการขายได้จริง 

โครงการนี้มุ้งมั่นให้นักขายได้เรียนรู้กระบวนการในการขาย ตั้งแต่ต้นจนถึงเสร็จสิ่้นกระบวนการในการขาย อีกทั้ง ยังต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้พัฒนาทักษะด้านการขายของตนเอง จนสามารถเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของการเป็นนักขาย

จะมีการอบรมทั้งหมด 6 ครั้ง และทดสอบประเมินผลทักษะ (Test) อีก 1 ครั้ง รวม 7 ครั้งดังนี้

ครั้ง 1 วันที่ 2 ส.ค. 62 : Sales Personality 

หล่อหลอมด้านบุคลิกภาพของนักขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้นักขาย เป็น Smart look ตั้งแต่เรื่องบุคลิกการวางตัว การเข้าพบลูกค้าและการแต่งกายของนักขาย เพื่อให้บุคลิกภาพของนักขายดูดี เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ส.ค. 62 : Sale Planning & Customer Analysis

จะวางแผนการขายอย่างไรให้การขายเป็นไปตามเป้าที่ต้องการ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการขายและกระบวนการขาย (Sale Process) อีกทั้ง ยังอบรมเรื่องการการวิเคราะห์และจิทยาในการเข้าใจธรรมชาติลูกค้า เพื่อให้การขายราบรื่นไร้อุปสรรค

ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ส.ค. 62 : Product Presentation 

สารพัดเทคนิควิธีการในการนำเสนอขาย การตอบคำถามลูกค้า การสร้างคุณค่าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ จนทำให้ลูกค้ายอมรับสินค้าหรือการบริการของเราอย่างมั่นใจ เพื่อให้การปิดการขายง่ายขึ้น

ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ส.ค. 62 : Sale Negotiation 

เทคนิคและกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งด้านต่างๆ เพื่อให้เราไม่เสียท่าลูกค้าและเสียเปรียบลูกค้า โดยใช้ศิลปะการสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวลูกค้า แต่เราจะโน้มน้าวอย่างไรให้ลูกค้าคล้อยตามได้

ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ส.ค. 62 : Presentation Techniques 

จะนำเสนออย่างไร เมื่อให้นักขายต้องไปประชุมหรือนำเสนองานต่อหน้าลูกค้า เพื่อต้องไป Biz งานหรือไปนำเสนอเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวองค์กร สินค้า และสร้างความน่าเชื่อให้สินค้าและการบริการของเรา จนได้ชัยชนะของการนำเสนอขาย

ครั้งที่ 6 วันที่ 6 ก.ย. 62 : Advance Close Sale 

เทคนิคการปิดการขายที่นักขายต้องเข้่าใจ ทั้งการจับสัญญาณลูกค้า การควบคุมสถานการณ์ในการขาย เพื่อให้การขายได้ยอด และเป็นไปตามเป้าที่เราต้องการ และการติดตามลูกค้าที่ยังไม่ปิดการขาย ให้เข้ากลับมาปิดการขายกับเราอย่างเร่งด่วน

ครั้งที่ 7 วันที่ 13 ก.ย. 62 : Test & Evaluation

เปิดสนามทดสอบทักษะการขายต่างๆ ที่ได้อบรมมาตั้งแต่ครั้งที่ 1 โดยใช้สถานการณ์ในการฝึกทดสอบทักษะหลายๆ ด้าน พร้อมทั้งวิทยากรจะประเมิน ให้คำแนะนำและโค้ชหรือสอนให้นักขายเข้าใจจุดที่ตนเองต้องไปพัฒนาในการขาย เพื่อให้ผู้เข้าโครงสามารถนำไปใช้ในการทำงานด้านการขายต่อไปในอนาคต 

แต่ละครั้งอบรมระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าลงทะเบียนท่านละ 31,500 บาท

อบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว ถ. พระราม 1 ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ กทม.

รับจำนวนไม่เกิน 20 ท่านเท่านั้น!!!!!!!! 

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่

Bamboo Training Co.,Ltd.

Email : info@bambootraining.com , bambootraining@gmail.com

Line ID : @bambootraining

Tel คุณอ้อ 086-655-6640 , 063-898-2289

ค่าอบรมสัมมนา :
ติดต่อสอบถาม .- บาท/ท่าน

ติดต่อบริษัท