(หลักสูตรแนะนำ) เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ เพื่อพิชิตและปิดการขายแบบเพิ่มยอดขาย – Bamboo Training

(หลักสูตรแนะนำ) เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ เพื่อพิชิตและปิดการขายแบบเพิ่มยอดขาย

IN HOUSE TRAINING
PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม IBIS นานา สุขุมวิท ซอย 4 กทม. 

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระเงิน 4,368 บาท)

****หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรมแบบ Inhouse Training ได้****

ความเป็นมาของหลักสูตร

การขายทางโทรศัพท์ถือว่าเป็นช่องทางการขายอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างยอดขายให้แก่องค์กรได้ ฉะนั้น ทีมขายทางโทรศัพท์จึงเป็นทีมขายที่มีความสำคัญมากอีกทีมหนึ่ง แต่ปัจจุบันนี้มีนักขายทางโทรศัพท์จำนวนมากที่ไม่เข้าใจทักษะในการนำเสนอ การพูดและการโน้มน้าวลูกค้าให้สนใจในการนำเสนอขายได้ แต่นักขายกลับใช้คำพูดที่สร้างความรำคาญใจ คำพูดแบบเกรงใจและบางรายกลับเน้นแต่ส่วนลดในการขายเท่านั้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการใช้คำพูดที่ดีในการสนทนากับลูกค้า
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางในการนำเสนอขายที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการวิธีเคราะห์คู่สนทนาได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางในการตอบข้อโต้แย้งแก่ลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายการอบรม

 1. พนักงานขายใหม่
 2. พนักงานขายที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : เปิดการขายอย่างไรไม่ให้ลูกค้าอึดอัด

 1. Workshop วลีอะไรที่เหมาะสมแก่การเปิดการขาย
 2. วลีการเปิดการขายที่ไม่เป็นภัยต่อการขาย
 3. เริ่มการขายอย่างไรลูกค้าเปิดใจ
 4. มารยาทการเริ่มต้นการเปิดการขาย
 5. ลูกค้าเริ่มปฏิเสธการสนทนา เราควรทำอย่างไร

Session 2 : การนำเสนอขายเพื่อเร่งความสนใจลูกค้า

 1. ก่อนนำเสนอขายควรทราบอะไรจากลูกค้า
 2. นำเสนอขายแบบไหน การขายล้มเหลวแน่นอน
 3. การใช้คำพูดเพื่อสร้างคุณค่าของการขาย
 4. เทคนิคการตอบคำถามลูกค้าให้ลูกค้าสนใจสินค้า
 5. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าสนใจสินค้าเราจริง?
 6. Role play นำเสนอขายแบบชนะใจลูกค้า

Session 3 : เอาชนะข้อโต้แย้งเพื่อลดอปุสรรคการขาย

 1. คำพูดลูกค้าแบบไหนที่เป็นทัศนคติเชิงลบ
 2. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าโต้แย้งเราจริง
 3. แนวทางการทะลายข้อโต้แย้งแบบเจาะลึก
 4. Workshop & Role play การขจัดข้อโต้แย้งจากลูกค้า
 5. วิธีการเช็คความสนใจจากลูกค้า
 6. Tips สำคัญเอาชนะใจลูกค้า

Session 4 : เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย

 1. เราต้องรู้อะไรจากลูกค้าก่อนการเจรจาต่อรอง
 2. ลูกค้าต่อรองราคามาก เรามีทางออกอย่างไร
 3. แนวทางการเจรจาต่อรองแบบ Win-Win 
 4. เทคนิคการยอมเสีย เพื่อแลกยอดขาย
 5. 12 กฎเหล็กการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
 6. Role play เจรจาต่อรองแบบหวังผลการขาย
 7. ปิดการขายไม่ให้โอกาสหลุดลอย
 8. สรุปและตอบคำถาม

สนใจอบรมติดต่อได้ที่

Bamboo Training Co.,Ltd.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทร 086-655-6640 , 063-898-2289

Email : bambootraining@gmail.com

วิทยากรนำอบรมสัมมนา

อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล (อ.ป๊อป)

ผลงานและประสบการณ์

 • ได้รับ รางวัล นักขาย Pro Sales ยอดขายทะลุ 100 ล้าน 5 ปีซ้อน
 • ที่ปรึกษาการวางโครงสร้างและบริหารทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาทีมขาย (Sale Training Road Map) ให้แก่องค์กรเอกชนและกลุ่มธุรกิจ SMEs
 • ที่ปรึกษาในการจัดทำ Competency ของทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรผู้ชำนาญการในการอบรมด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรเอกชนระดับประเทศมานานกว่า 10 ปี
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรด้านการตลาดให้แก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรกิตติมศักดิ์รับเชิญให้บรรยายหัวข้อ การจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกและการวางระบบร้านค้าให้ทันสมัย

ประวัติการทำงาน

 • Customer Executive Unilever Thai Trading  Co., Ltd.
 • Customer Executive BJC Group
 • Training officer & Trainer Charoen Pokphand Group
 • Area Sales Manager  Jubilee Diamond

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท เกียรตินิยม        บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (Executive MBA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน            

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านทักษะการขายและการบริการมานานกว่า 15 ปี

ค่าอบรมสัมมนา :
4,200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สุขุมวิท ซอย 4 กทม.

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท