(หลักสูตรใหม่แนะนำ) กลยุทธ์การขาย สำหรับการขายแบบ B2B – Bamboo Training

(หลักสูตรใหม่แนะนำ) กลยุทธ์การขาย สำหรับการขายแบบ B2B

PUBLIC TRAINING COURSE

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

อบรมวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรม IBIS สาทร กทม. 

ค่าสัมมนาท่านละ 4,200 บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 4,494 บาท)

(หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระ 4,368 บาท)

****หลักสูตรนี้สามารถจัดอบรมแบบ Inhouse Training ได้****

ความจำเป็นของหลักสูตร

การขายสำหรับนักขายที่ต้องไปขายกับลูกค้าแบบองค์กร ต้องอาศัยทักษะมากมายหลายด้าน เพราะ การขายกับลูกค้าองค์กร นักขายต้องมีความเข้าใจและมีขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมในการขาย ไปพร้อมกับการบริหารลูกค้าองค์กรไปในตัวด้วย หากนักขายมองเพียงแค่ว่าต้องการขายสินค้าเท่านั้น นักขายอาจจะไม่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้ามองว่า องค์กรของลูกค้าก็เป็นเพียงแค่ลูกค้ารายหนึ่งที่ไม่มีอะไรสำคัญในสายของนักขาย

ผลที่คาดว่าจะไดรับ

 1. นักขายเข้าใจมุมมองในการบริหารลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 2. นักขายเข้าใจแนวทางในการวางแผนการขายและการทำงานได้มากขึ้น
 3. นักขายเข้าใจวิธีการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าได้มากขึ้น
 4. นักขายเข้าใจแนวทางในการเข้าพบเพื่อนำเสนอขายได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายการอบรม

 • พนักงานขายใหม่
 • พนักงานขายที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี

หัวข้ออบรมสัมมนา

Session 1 : Good work planning for Sales

 1. นักขายกับการทำแผนการเข้าพบลูกค้า
 2. Working Plan ต้องเป็นอย่างไร
 3. พิจารณาลูกค้าเพื่อการบริหารลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
 4. การจัดลำดับความสำคัญลูกค้าอย่างเป็นระบบ
 5. ลูกค้ารายไหนคือลูกค้าที่เราต้องให้ความสำคัญ
 6. Workshop การวางแผนเพื่อการบริหารลูกค้า

Session 2 : 8 กลยุทธ์การบริหารลูกค้าให้ได้ยอดขาย

 1. วิธีการบริหารลูกค้าสำหรับทีมขาย
 2. แนวทางการบริหารเชิงรุกสำหรับลูกค้าองค์กร
 3. เราจะนำเสนอแนวคิดอะไรเพื่อให้ตรงใจลูกค้า
 4. ลูกค้าต้องการอะไร เราจะรู้ได้อย่างไร
 5. การสร้างสัมพันธ์ถึงระดับหัวหน้าหรือผู้บริหารของลูกค้า
 6. Workshop การนำเสนอความคิดเพื่อสร้างสัมพันธ์ลูกค้า

Session 3 : นักขายเชิงที่ปรึกษาที่ลูกค้าต้องการ

 1. นักขายกับบทบาทการเป็นที่ปรึกษาการขายแก่ลูกค้า
 2. การพิจารณาความต้องการลูกค้าก่อนการนำเสนอขาย
 3. เทคนิคการนำเสนอความเหมาะสมของสินค้าและการบริการแก่ลูกค้า
 4. แนวทางการให้ความคิดเห็นแก่ลูกค้า
 5. เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจลูกค้า
 6. Role play ทักษะการสนทนาเชิงที่ปรึกษาแก่ลูกค้า

Session 4 :  การวางแผนการติดตามลูกค้าเพื่อการขายในอนาคต

 1. ลูกค้าที่ยังไม่ปิดการขาย นักขายควรทำอย่างไร
 2. นักขายกับการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายต่อเนื่อง
 3. การวางแผนการสนทนาเพื่อการโน้มน้าวลูกค้าในการซื้อ
 4. กาารเตรียมตัวเพื่อการตอบข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 5. ทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าปิดการขายได้ง่ายๆ
 6. Role play เทคนิคการโน้มน้าวและการปิดการขาย
 7. สรุปและตอบคำถาม

สนใจอบรมติดต่อได้ที่

Bamboo Training Co.,Ltd.

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทร 086-655-6640 , 063-898-2289

Email : bambootraining@gmail.com

วิทยากรนำอบรมสัมมนา

อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล (อ.ป๊อป)

ผลงานและประสบการณ์

 • ได้รับ รางวัล นักขาย Pro Sales ยอดขายทะลุ 100 ล้าน 5 ปีซ้อน
 • ที่ปรึกษาการวางโครงสร้างและบริหารทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาทีมขาย (Sale Training Road Map) ให้แก่องค์กรเอกชนและกลุ่มธุรกิจ SMEs
 • ที่ปรึกษาในการจัดทำ Competency ของทีมขายให้แก่องค์กรเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรผู้ชำนาญการในการอบรมด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรเอกชนระดับประเทศมานานกว่า 10 ปี
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรด้านการตลาดให้แก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 • วิทยากรกิตติมศักดิ์รับเชิญให้บรรยายหัวข้อ การจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกและการวางระบบร้านค้าให้ทันสมัย

ประวัติการทำงาน

 • Customer Executive Unilever Thai Trading  Co., Ltd.
 • Customer Executive BJC Group
 • Training officer & Trainer Charoen Pokphand Group
 • Area Sales Manager  Jubilee Diamond

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท เกียรตินิยม        บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (Executive MBA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน            

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบมบู เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านทักษะการขายและการบริการมานานกว่า 15 ปี

ค่าอบรมสัมมนา :
4,200 .- บาท/ท่าน

เหมาะสำหรับ : Manager
Staff

สถานที่อบรม : ณ โรงแรมไอบิส ถ.สาทร ซอยงามดูพลี กทม

จำนวนผู้เข้าร่วม :
ต้องการคิด VAT 7% :
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% :
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

ติดต่อบริษัท